مرکز خدمات و گارانتی اهواز

آدرس : 

اهواز - خ قنادان زاده (مولوی) -  بین طالقانی و غفاری - ساختمان سرزمین رایانه  - طبقه اول - پ 192     

تلفن : 0613122 داخلی 134

پست الکترونيک : 

ساعت کاري :  صبح 9 الی 13 عصرها 17:30 الی 21